Semalt hünärmeni: “Chrome” web dükany näme?

“Chrome Web Store” Google programmalary üçin Google-yň onlaýn dükanydyr we ilkinji gezek 2010-njy ýylyň maý aýynda Wik Gundotra tarapyndan satuwa çykaryldy. Onda köp brauzer mowzuklary, giňeltmeler we amaly programmalar bar, bularyň hemmesi CSS, HTML, Google Apps Script we JavaScript-de ýazylýar. Dükanda häzirki wagtda mugt we tölegli programmalar ýerleşýär we web brauzeriňiziň sag burçundaky menýu nyşanyna basyp, "Has köp gural" opsiýasyny saýlap we "Giňeldişler" düwmesine basyp, Chrome giňeltmelerini aňsatlyk bilen dolandyryp bilersiňiz. Iň meşhur Google Chrome giňeltmeleri aşakda ara alnyp maslahatlaşyldy.

1. LastPass - Mugt parol dolandyryjysy:

“LastPass” -a “Chrome Web Store” -da girip bolýar we tordaky iň oňat giňeltmeleriň biridir. Käwagt birnäçe e-poçta salgylarynyň ýa-da web sahypalarynyň parolyny ýatda saklamak gaty kyn. Mundan başga-da, çylşyrymly we üýtgeşik parollary beýni hüjümi etmek kyn. “LastPass” -yň kömegi bilen birnäçe üýtgeşik we çylşyrymly parol döredip bilersiňiz we hemmesini ýatda saklamagyň zerurlygy ýok. Her gezek sahypaňyza gireniňizde, bu giňeltme paroly awtomatiki girizer we wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlar. Hyzmat, giriş maglumatlaryny ýada salmak isleýändigimizi ýa-da ýokdugymyzy soraýar.

2. StayFocused:

Käbir işler günüň dowamynda kompýuteriň ekranlarynyň öňünde oturmagy öz içine alýar; Bu döwürde ünsüňizi sosial media, esasanam Twitter we Facebook ünsüňizi sowar. Käwagtlar meşhur meşhur habarlara we makalalara duş gelýäris, ýöne “StayFocused” bu zatlaryň hemmesinden gaça durmaga mümkinçilik berýär. Bu Google Chrome giňeltmesi, ünsüňizi sowýan ähli penjireleri we sosial media hasaplaryny awtomatiki usulda öçürýär we işiňizden başga hiç zada üns bermäge mümkinçilik bermeýär. Mundan başga-da, belli bir saýtda 10 minut wagtyny kesgitlemäge mümkinçilik berýär.

3. Google Sözlük:

Google sözlügine Chrome web dükanyndan girip bilersiňiz. Käwagt nätanyş sözleriň manylaryny tapmak üçin Sözlük.com ýa-da Google-a geçmäge wagt tapmaýarys. “Google Dictionary” giňeltmesi bilen käbir kyn sözleriň manylaryny ýa-da kesgitlemelerini tapmak bolýar. Manylary elmydama aýdyňlaşdyrylýar we bu giňeltmäni web brauzeriňizde işjeňleşdirmek aňsat. Diňe brauzeriň URL meýdanynda peýda bolýan Sözlük opsiýasyna basmaly we islän sözleriň manylaryny ýa-da kesgitlemelerini tapmaly.

4. Sidenotlar:

“Sidenotes” “Chrome Web Store” -da hem bar we iň meşhur we ajaýyp Google Chrome giňeltmelerinden biridir. Programmalar bilen penjireleriň arasynda geçmezden bellik almagyň ajaýyp usuly. Soňra şol bellikleri Dropbox ýa-da Google Drive-da saklap bilersiňiz we awtonom ulanmak üçin gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz.

5. SpeakIt:

“SpeakIt”, tekstden sözleýiş tehnologiýasy bilen meşhur bolan arassa we meşhur Google Chrome giňeltmesi. Bu giňeltme bilen, ekrandaky teksti birnäçe dilde aňsatlyk bilen okap bilersiňiz we bir wagtyň özünde dürli işleri ýerine ýetirip bilersiňiz. “SpeakIt” teksti okamagyňyzy aňsatlaşdyrýar we ähli web brauzerleri bilen diýen ýaly gabat gelýär.

mass gmail